Umowa wydawnicza

UMOWA WYDAWNICZA

mająca charakter dokumentu prywatnego, wywołująca skutki prawne wskazane właściwymi przepisami

Zawarta dnia trzynastego miesiąca lutego roku tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego piątego (13 lutego 1985 r.), w miejscowości Isola del Liri, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Loyola, przy ulicy Viale Piscicelli nr 15;

Pomiędzy:

1. Panią DICIOTTII Martą, urodzoną dnia 2 grudnia 1910 r. w Lucca, zamieszkałą w Viareggio przy ulicy via Antonio Fratti nr 257, emerytką, która oświadcza, że legitymuje się kartą z podatkowym kodem identyfikacyjnym nr DCT MTR 10T42E715Q i że działa w charakterze spadkobierczyni po VALTORTA Marii, urodzonej dnia 14 marca 1897r. i zmarłej 12 października 1961 r. w Viareggio, na mocy pozostawionego przez legatorkę własnoręcznego testamentu sporządzonego w dniu pierwszego listopada 1952 r., ogłoszonego w formie protokółu sporządzonego przez Rejenta Francesco Antonelli z siedzibą w Rzymie w dniu 22 listopada 1961 i wpisanego do rejestru dokumentów legalizowanych w Rzymie w dniu 2 grudnia 1961 r. pod numerem 7054;

i

Spółką jawną o nazwie «Centro Editoriale Valtortiano» s.n.c. /Centrum Wydawnicze «Valtortiano» – spółka jawna/, używającej nazwy skróconej CEV, z siedzibą w Isola del Liri przy ulicy via Po nr 95, z kapitałem założycielskim w wysokości 30.000.000 lirów włoskich, wpisaną do rejestru spółek przy sądzie w Cassino po numerem 1966, posiadającą numer identyfikacji podatkowej oraz numer płatnika podatku IVA /VAT/ 01511800607, reprezentowaną przez jej aktualnego Prezesa Zarządu, który posiada umocowanie do dokonywania czynności zarządu zwyczajnego oraz czynności wykraczających poza zakres zwyczajnego zarządu:

mgr PISANI Emilio, urodzonego dnia 11 marca 1935 r. w Isola del Liri, zamieszkałego w Isola del Liri przy ulicy via Po nr 95, z zawodu wydawcy.

Na mocy niniejszej umowy strony postanawiają, co następuje:

I. Przed zawarciem samej umowy Pan mgr Pisani Emilio działający w swoim własnym imieniu, i pani Diciotti pragną odwołać i odwołują wszelkie zawarte do tej pory porozumienia – działając przy tym w duchu chrześcijańskiej przyjaźni oraz braterskiej współpracy – odnośnie publikacji pism pozostałych po Marii Valtorta, oraz stwierdzają, że ku obopólnemu zadowoleniu kończą tymże etap próbnego rozpowszechniania tychże pism.Marta Diciotti na grobie Marii Valtorty

II. Pani Diciotti Marta uznaje w osobie w osobie mgr Pisani Emilio prawnego przedstawiciela spółki jawnej ‘Centro Editoriale Valtortiano’ s.n.c., zwanej dalej spółką ‘CEV’ i zbywa oraz przekazuje tejże spółce na niżej wymienionych warunkach prawo do wyłącznego korzystania z wszelkich do niej należących praw autorskich do pism pozostałych po Marii Valtorta, na terytorium Włoch, a także w każdym innym kraju świata, przy czym korzystanie z tychże praw winno odbywać się w poszanowaniu włoskiego prawa wewnętrznego oraz obowiązujących w zakresie praw autorskich umów międzynarodowych.

III. Zastrzega się, że niewzruszonym pozostaje moralne prawo do dzieła samej Autorki i jej Spadkobierczyni. Zbycie praw dotyczy w szczególności wyłączności na drukowanie i wznawianie wydań, publikowanie, reprodukowanie, wykonywanie, rozpowszechnianie, skracanie, komercjalizację oraz na handlowe wykorzystywanie wszelkich pism już wcześniej publikowanych oraz pism jeszcze nie publikowanych autorstwa Marii Valtorta, przy użyciu wszelkich środków i na wszelkie możliwe sposoby przewidziane i określone prawem, w oryginalnym języku włoskim oraz w przekładach na języki obce. Prawa przekazywane są na okres objęty ochroną tychże praw, przysługującej im na mocy włoskiego ustawodawstwa wewnętrznego oraz konwencji międzynarodowych.

IV. Celem otrzymania publikacji kompletnych i wiernych, Pani Diciotti Marta powierza spółce jawnej «Centro Editoriale Valtortiano» s.n.c. (‘CEV’) wszystkie oryginalne rękopisy Marii Valtorta, a także fotografie, pamiątki, listy, notatki oraz wszelkie inne dokumenty pozostałe po Marii Valtorta, z przeznaczeniem ich do opublikowania, i aby mogły ilustrować, wyjaśniać i uzupełniać same pisma. Ponadto Diciotti Marta zobowiązuje się do działań mających na celu odzyskanie lub wypożyczenie rękopisów i wszelkich innych materiałów pozostałych po Marii Valtorta, które z powodu nadużycia prawa lub bezprawnie znajdują się w posiadaniu osób trzecich.

Spółka jawna «Centro Editoriale Valtortiano» s.n.c. (‘CEV’) zobowiązuje się z największą starannością przechowywać oryginalne rękopisy i wszelkie inne materiały dotyczące osoby oraz pism Marii Valtorta, oraz do tego, że będzie je wykorzystywała nie powodując w nich jakiegokolwiek pogorszenia stanu, oraz dokonując – w miarę potrzeby – transkrypcji, reprodukcji, katalogowania, i dokonując następnie stosownych porównań i kontroli w odniesieniu do oryginałów.

V. Spółka jawna «Centro Editoriale Valtortiano» s.n.c. (‘CEV’) winna stale dbać o dostępność dla czytelników dzieł już opublikowanych zapewniając na czas kolejne reedycje oraz dodruki, a także winna w rozsądnym terminie – zważywszy na możliwości techniczne – zadbać o wydanie pism jeszcze nie opublikowanych.

Jednakże, dostosowując się do sugestii Pani Marty Diciotti, spółka wydawnicza może odłożyć na bardziej stosowny czas publikację pism, w których mowa o faktach natury delikatnej i które dotyczą osób żyjących, oraz o faktach poruszających problematykę, która w chwili obecnej może okazać się drażliwa lub kompromitująca.

VI. Spółka jawna «Centro Editoriale Valtortiano» s.n.c. (‘CEV’) zastrzega sobie prawo do opatrywania przypisami, indeksami, tabelami oraz wszelkimi innymi komentarzami, które – z uwagi na posiadane doświadczenie i z szacunku dla myśli Autorki – uzna za potrzebne do rozumienia i korzystania z pism Marii Valtorta.

Tytuły, pod którymi ukażą się publikacje winny zostać zaproponowane przez Spółkę Wydawniczą i podlegają akceptacji przez Panią Diciotti Martę.

VII. Spółka jawna «Centro Editoriale Valtortiano» s.n.c. (‘CEV’) ma wyłączne prawo do zawierania umów o współpracę wydawniczą z wydawcami włoskimi i zagranicznymi oraz do wyrażania zgody na wszelkiego rodzaj wykorzystanie pism Marii Valtorta, w tym zgody na wykorzystania ich w teatrze, w filmie, w radiu i w telewizji. Winna dbać jednak, aby w trakcie takiego wykorzystania myśl autorki nie była odmiennie interpretowana. W każdym z wypadków winna konsultować to z p. Diciotti Martą.

VIII. Analogicznie do treści artykułów poprzedzających odnośnie przekazania praw do pism Marii Valtorta i na warunkach wynagradzania, o których mowa w artykule następnym, Pani Diciotti Marta zbywa i przekazuje spółce wydawniczej ‘CEV’ prawo wyłączności do wykorzystywania wszelkich przysługujących jej jako Autorce praw do wspomnień zebranych przez profesora Albo Centoni, które to wspomnienia będą mogły być opublikowanie z chwilą ukończenia ich opracowywania.

IX. Strony postanawiają, że tytułem wynagrodzenia za przekazanie praw będących przedmiotem niniejszej umowy Spółka wydawnicza ‘CEV’ będzie płaciła Pani Diciotti Marcie następujące kwoty:

a – kwotę w proporcji 10% (dziesięć procent) ceny uwidocznionej na okładce każdej pozycji danego tomu, w przeliczeniu na liczbę nakładu sprzedanego i zapłaconego.

b – kwotę 5% (pięć procent) obliczoną na zasadach jak wyżej, w stosunku do dzieł opracowanych z innym współautorem (na przykład publikacja ‘Tre Cantici’ autorstwa Valtorta-Calligaris, oraz mająca się ukazać książka wspomnieniowa autorstwa Diciotti-Centoni), przy czym ustala się, że wynagrodzenie dla współautora zostanie zapłacone przez Spółkę Wydawniczą.

c – kwotę w proporcji 5% (pięć procent) od każdej dostawy dokonanej dystrybutorom zagranicznym edycji realizowanych w języku obcym. Kwota ta winna być wyliczona od kwoty netto zapłaconych faktur, przy czym do wypłacenia wynagrodzeń z tytułu praw autorskich za tłumaczenia zobowiązana jest Spółka Wydawnicza.

d – połowę (1/2) kwoty wynagrodzeń, które po potrąceniu ewentualnych kosztów, otrzyma Spółka Wydawnicza ‘CEV’ z tytułu wydań wspólnych, spektakli oraz wszelkiego innego wykorzystania dzieła na podstawie wyrażonej zgody, o czym mowa w artykule siódmym.

Spółka Wydawnicza będzie przestawiać Pani Diciotti Marcie rozliczenia dnia 31 stycznia oraz 31 lipca każdego roku. Rozliczenia te będą dotyczyć poprzedzającego semestru kalendarzowego. Pierwsze rozliczenie będzie dotyczyć pierwszej połowy bieżącego roku 1985.

Pani Diciotti Marta przekaże Spółce Wydawniczej ‘CEV’ połowę (1/2/) wynagrodzeń otrzymanych przez nią tytułem pośmiertnego wpisu Marii Valtorta do rejestru S.I.A.E., co w chwili obecnej dotyczy wyłącznie działu ‘Muzyka’.

X. Przy każdej kolejnej publikacji Spółka Wydawnicza ‘CEV’ przekaże Pani Diciotti Marcie 10 (dziesięć) egzemplarzy nieodpłatnie, a ponadto – jeżeli pani Diciotti Marta wyrazi chęć zakupu – udzieli jej rabatu na zakup w księgarniach egzemplarzy z poprzednich i nowych wydań.

XI. Koszty wpisania do rejestru niniejszej umowy oraz dokonania formalności przewidzianych w przepisach ustawy o prawie autorskim obciążają Spółkę Wydawniczą CEV.

Po odczytaniu umowy, strony jej postanowienia przyjęły, po czym złożyły pod nią swoje podpisy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami parafowano również na marginesie dwie strony.

Poświadczenie podpisów.

W imieniu Republiki Włoch, Isola del Liri, w mojej kancelarii przy ulicy viale Piscicelli. Dnia trzynastego miesiąca lutego roku tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego piątego (13 lutego 1985 r.). Ja niżej podpisany Notariusz mgr Amilcare Loyola syn Attillio, Notariusz z siedzibą w Isola del Lirio, wpisany na listę notariuszy w Izbie Notarialnej Okręgu Cassino, potwierdzam niniejszym, że Państwo:

DICIOTTI MARTA i Mgr PISANI Emilio podpisali w mojej obecności powyższą umowę mającą charakter dokumentu prywatnego, i że parafowali na marginesie jej środkowe karty. Poświadczam, że upewniłem się, co do tożsamości stawających i że mieli oni wystarczającą zdolność prawną do podpisania. Oświadczam ponadto, że za moją zgodą stawający odstąpili od możliwości podpisania w obecności świadków.

Amilcare Loyola, syn Attillio, Notariusz z siedzibą w Isola del Liri

Na wniosek pana Amilcare Loyola niniejszy dokument został wpisany do Rejestru Dokumentów Legalizowanych w Rosa w dniu 15 lutego 1985 r. pod numerem 283, Dział II, Tom 4.

LIST PRZEŁOŻONEGO ZGROMADZENIA SŁUG NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

AVE MARIA

Rzym (2) Piazza S. Marcello al. Corso, 5. Tel. 689995 – 687284 – 681838 – 674296

Kuria Przełożonego Zgromadzenia Braci Sług NMP

Prot. nr 195/68

Wielebny Ojciec P. Corrado M. Berti,

Zgromadzenie Braci Sług Najśw. MP

Viale XXX aprile, 5 RZYM

Wielebny Ojcze,

Informuję Ojca, że Rada Przełożonych na sesji z 9-go maja uważnie przeanalizowała testament panny MARII VALTORTA, która zapisała Zgromadzeniu Sług Najświętszej Marii Panny wszystkie swoje pisma. Rada opowiedziała się, na razie, przeciw takiemu przyjęciu. Dlatego, zgodnie z zapisem w tymże testamencie, wyżej wspomniane pisma przejdą na własność pani DICIOTTI.

Niniejsza decyzja Rady nie ma na celu przesądzić o ponownym rozpatrzeniu tej kwestii, w przypadku gdyby pani Dicciotti pozostawiła w testamencie zapis o przekazaniu ich Zgromadzeniu Braci Sług Najświętszej Marii Panny.

Cenię sobie to, że mogę skorzystać z okazji aby przesłać braterskie pozdrowienia.

Oddany w Panu,

/-/ podpis odręczny nieczytelny

Rzym, 11-go maja 1968 roku