Bruno Perrinet – Owoce dzieła

O dziele Marii Valtorty: „Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców” (Mt 7,18)

Ci, którzy odnoszą się krytycznie do dzieła, nie przeczytali go w całości
Od przeszło dwudziestu lat jestem zapalonym czytelnikiem „Poematu Boga-Człowieka” Marii Valtorty. Badałem to dzieło i rozmyślałem nad nim codziennie, zanim zdecydowałem się podjąć ryzyko rozpowszechniania go. Aby nie zbłądzić, zasięgnąłem już na początku rady. Chciałem się upewnić, czy Maria opowiadała fakty wierne nauczaniu Kościoła. W tym celu, pracowałem przez trzy lata z kapłanem, będącym autorytetem w tym zakresie: jego katolickie dzieła zostały opublikowane w 20 językach. Nie znalazł on u Valtorty nic, co byłoby niezgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego.

Opinia Bruno Pierrineta o dziele M. Valtorty, artykuł opublikowany w nr 1 2009 „Vox Domini”